Ouders

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en personeelsleden meepraten en meebeslissen over de gang van zaken op school.

Bijvoorbeeld als het gaat om veranderingen binnen de school, de formatie, de veiligheid van de schoolomgeving of de schooltijden.

Daarmee leveren zij een duidelijke en belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs.

De MR van 't Kofschip komt 8 à 10 keer per jaar bij elkaar. De vaste, jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn opgenomen in de jaarkalender van de MR en komen verspreid over het cursusjaar aan de orde. Te denken valt hierbij aan onderwerpen als financiën van de school, schoolformatie, de schoolgids, het schoolplan etc.

De agenda wordt aangevuld met onderwerpen die betrekking hebben op de stand van zaken in en om de school.

De MR controleert het beleid van de school en adviseert de directie. Hiermee kan de MR invloed uitoefenen op de gang van zaken in de school.


Bevoegdheden van de MR:

 

  • De MR heeft adviesbevoegdheid. Dit houdt in, dat de directie moet reageren op elk advies van de MR. Niet elk advies hoeft overgenomen te worden.

 

  • De MR heeft instemmingsrecht. Over onderwerpen waarop het instemmingsrecht van toepassing is, kan de directie geen besluiten nemen zonder de MR te raadplegen.

 

De MR probeert ouders en leerkrachten te betrekken bij de school en het schoolbeleid. De vergaderingen zijn openbaar, u bent dus van harte welkom!

Onderdelen van de vergaderingen waar over personen wordt gesproken zijn niet openbaar.

Op deze website worden de vergaderdata van de MR vermeld.

Ook de agenda van de eerstkomende vergadering en het verslag van de laatste vergadering staan op de website.

 

De MR bestaat uit 6 leden, 3 vertegenwoordigers van de ouders en 3 leerkrachten.  

 

Het email-adres van de MR:  MRKofschip@bskofschip.nl 

 

Samenstelling van de MR:   

Voorzitter:                                       Carola Libert (leerkracht)
Plaatsvervangend voorzitter:        Dimitry Reichwein (ouder)
Secretaris:                                        Helena Hoex (ouder)


Algemene leden:                            vacature (ouder)
                                                          Naomi Vos (leerkracht groep 6)
                                                          Sacha Veth (leerkracht groep 4)