Visie en Missie

Wij worden gezien!

                                                           


Warme overdracht

Voorafgaand aan de plaatsing op onze school vindt er een 'warme overdracht' van peuterspeelgroep of kinderopvang plaats. Dit houdt in dat de verzamelde informatie omtrent een toekomstige leerling met toestemming van ouders doorgestuurd wordt naar de school en indien gewenst hier nog overleg gepleegd wordt teneinde de overgang van de leerling zo voorspoedig mogelijk te maken.

Groepen 1/2

Vanaf het moment dat kinderen bij ons op school komen, verzamelen we systematisch informatie over het welbevinden en de kennis en vaardigheden van onze leerlingen. Deze ontwikkelingen worden vastgelegd in ons leerlingadministratiesysteem 'Parnassys'.

In de groepen 1 en 2 wordt het observatiesysteem 'KIJK' gehanteerd om de algehele ontwikkeling van de leerlingen te volgen en in beeld te brengen. Daarnaast wordt er gewerkt met korte screeningsmomenten in november en februari met betrekking tot beginnende geletterdheid en gecijferdheid.

Groepen 3-8

In de groepen 3-8 wordt er naast de observaties in de klas en de aan de methode gebonden toetsen in de klas gewerkt met het leerlingvolgsysteem van CITO. Op twee momenten per schooljaar worden deze methode-onafhankelijke CITO-toetsen afgenomen.

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. 

Alle leerlingen maken in groep 8 de IEP-eindtoets. Deze toets bestaat uit de onderdelen lezen, rekenen en taal. Het resultaat wordt gemeten in referentieniveaus. Deze niveaus beschrijven welke taal- en rekenvaardigheden de leerlingen moeten beheersen bij het verlaten van de basisschool.

De tussenresultaten van de leerlingen van 't Kofschip bestaan uit de registratie van Kijk! in groep 1/2 (februari en juli) en de toetsresultaten van de Cito-toetsen gemaakt door de leerlingen van groep 3 t/m 8 (januari en juni). Wij analyseren deze resultaten op individueel, groeps- en schoolniveau. De individuele analyses en groepsanalyses worden gebruikt om de onderwijsplannen, waarin het onderwijsaanbod beschreven staat, indien nodig, bij te stellen. De schoolanalyse wordt gebruikt om de kwaliteit van ons aanbod te evalueren en eventueel te verbeteren. De resultaten op schoolniveau worden ter verantwoording jaarlijks aan het bestuur en de onderwijsinspectie verstrekt. Ouders ontvangen alle toetsgegevens van hun kind op het schoolrapport. 

Op 't Kofschip stemmen de leerkrachten hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken van de leerlingen in de groep.

In de praktijk is dit zichtbaar door een verdeling in 3 groepen te hanteren op basis van de leerlingkenmerken:

* de basisgroep

* de intensieve groep

* de verdiepingsgroep

Wij signaleren als school vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben. Deze zorg wordt planmatig uitgevoerd.

Ouders/verzorgers worden direct bij het proces betrokken rondom de zorg voor hun kind. De aanpak wordt systematisch geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Hierbij speelt de intern begeleider een belangrijke rol.

De school geeft vorm aan de basisondersteuning zoals deze door het samenwerkingsverband is omschreven. Hierbij moeten alle leerlingen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Wij bieden daarom binnen onze mogelijkheden waar nodig extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben. Hierbij werken we samen met onze partners binnen het samenwerkingsverband. 

 Als voorwaarde om tot leren te komen stellen wij dat het welbevinden van de leerlingen essentieel is. Daarom heeft de emotionele en sociale ontwikkeling van de leerlingen veel aandacht. Daarnaast wordt vanuit de basisondersteuning gezorgd voor een aanbod aan leerlingen, die meer tijd nodig hebben om zich de lesstof eigen te maken. Ook is er een aanbod voor de leerlingen, die behoefte hebben aan extra uitdaging. Hierbij werken we nauw samen met onze partners binnen het Samenwerkingsverband, waardoor op basis van de beschikbare kennis, kunde en mogelijkheden een zo passend mogelijk aanbod wordt gecreëerd. 

Mocht er extra ondersteuning nodig zijn, dan is dit beschikbaar binnen het Samenwerkingsverband. Hier kunnen leerlingen na toestemming van ouders/verzorgers aangemeld worden om te worden besproken in een Schoolondersteuningsteam (OT).

Dit multidisciplinair team bestaat o.a. uit een onderwijsspecialist, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker en jeugdarts.

Na bespreking in het OT worden er vervolgafspraken gemaakt. Hierbij valt te denken aan:

- observaties in de klas

- handelingsplannen

- aanvullende onderzoeken (intelligentieonderzoek/niveaubepaling)

- aanvragen van een arrangement (begeleiding/ondersteuning op school)

Wanneer na intensief overleg tussen ouders, school en de externe specialisten binnen het OT tot de conclusie wordt gekomen dat binnen onze school niet de ondersteuning geboden kan worden die de leerling nodig heeft, zal gezocht worden naar een andere, passende onderwijsplek. 

Voor leerlingen die verdieping/verrijking nodig hebben, bestaat er naast mogelijkheden in de klas, Als dit niet volstaat, dan bestaat er ook mogelijkheid van de Plusgroep 't Verrekijkertje en de Verrekijker-groep.