Visie en Missie

Wij voelen ons veilig op school (veiligheid)

We zijn er van overtuigd dat onze leerlingen zich optimaal ontwikkelen als zij zich veilig voelen. Door de nadruk op het ontwikkelen van sociale vaardigheden en een positieve groepsvorming te leggen, proberen we pesten zo veel mogelijk te voorkomen. Bij het vormgeven van het aanbod maken we gebruik van de methoden Kwink, Rots & Water en Grip op de groep/Bouwen aan je groep.

Kwink
Als ouder wilt u graag weten wat uw kind op school doet. Ook als het gaat om alles wat uw kind leert op het gebied van sociale en emotionele vaardigheden. De meeste scholen hebben daar een methode voor. Kwink is zo'n methode. Kwink is volledig online lesmateriaal en bedoeld voor de hele school. Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt.

Kwink:

  • Voorkomt verstorend gedrag en pesten
  • Kent een groepsbrede, preventieve aanpak
  • Zorgt voor een sociaal veilige groep
  • Verhoogt de leeropbrengsten
  • Biedt iedere les unieke filmpjes
  • Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid
  • Is leuk!                              

                                                                    
 

Voor meer informatie kunt u naar de site  https://www.kwinkopschool.nl


Rots & water  

Rots & Water gaat om leren door te doen, door te ervaren en te ontdekken. De activiteiten hebben tot doel de kinderen handvatten voor het vinden van de balans tussen opkomen voor jezelf (Rots) en meebuigen met de ander (Water) te geven. Zelfvertrouwen, zelfbeheersing en zelfreflectie zijn hierbij belangrijke pijlers. De spellen die we doen worden afgewisseld met momenten van zelfreflectie en kringgesprekken. Spelenderwijs leren de kinderen met de ander samen te werken, grenzen te stellen en zichzelf te beheersen. Er ontstaat verbondenheid en de kinderen leren anderen en zichzelf beter te begrijpen en te respecteren.  


                              

Voor meer informatie gaat u naar de site https://www.rotsenwater.nl

Grip op de groep/ Bouwen aan je groep  

In de eerste jaren op de basisschool zitten de kinderen nog in de zogenaamde egocentrische ontwikkelingsfase. Dit houdt onder andere in dat ze meer gericht zijn op de volwassene. In deze fase zetten we een duidelijke, overzichtelijke leeromgeving neer waarbij de leerling positieve waarden en normen aangeleerd krijgen en de positieve waarden en normen die ze van thuis mee hebben gekregen, de ruimte krijgen. Als de kinderen langzamerhand naar de groepsgerichte ontwikkelingsfase gaan, raken ze meer en meer gericht op de andere kinderen. Belangrijk is dan dat, met name in de eerste weken van het schooljaar, de groep door middel van oefeningen zich positief ontwikkelt. Hierbij gaat het onder andere om elkaar vertrouwen, positieve communicatie (complimenten geven) en samenwerken. Ook werken we regelmatig groepsdoorbroken, bijvoorbeeld tijdens themaochtenden rond Sint en Kerst. Leerlingen uit verschillende groepen werken dan samen aan allerlei creatieve activiteiten.


                      

Sociale en fysieke veiligheid  


Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via KIJK! en Zien!. Voor het monitoren van de sociale veiligheidsbeleving maken we in de groepen 1/2 gebruik van het leerlingobservatiesysteem KIJK! en vanaf groep 3 het leerlingvolgsysteem Zien!  

KIJK!  

Door middel van het observatiesysteem 'KIJK!' observeren de leerkrachten continu in hoeverre de kinderen vrij zijn van emotionele belemmeringen, nieuwsgierig en onderzoekend durven zijn en zelfvertrouwen hebben. Twee maal per jaar, in februari en juli, wordt hiervan een registratie gemaakt.  


Zien!  Vanaf groep 3 wordt de sociale veiligheidsbeleving gemonitord door het invullen van de signaleringslijst door leerkrachten en (vanaf groep 5) het invullen van een vragenlijst door leerlingen. De leerkrachten en veiligheidscoördinator/vertrouwenspersoon analyseren de resultaten en zetten, indien nodig, op leerling- en/of groepsniveau passende interventies uit, zoals het voeren van een gesprek of het opstellen van een plan. 
Dit wordt in oktober 2022 vervangen door de nieuwe methode 'Kwink'.


Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersonen  

De anti-pestcoördinator op onze school is Remy Hoogerbrugge.
U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via rhoogerbrugge@bskofschip.nl.  

De vertrouwenspersoon op onze school is Marinka Naafs. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via internbegeleider@bskofschip.nl