Visie en Missie

Wij ontwikkelen ons breed

Naast de reguliere vakken zoals taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen en de verschillende zaakvakken binnen de groepen willen we de volgende onderdelen extra belichten:

Bewegend leren

In de groepen 1-4 is bewegend leren onderdeel van het aanbod. Door actief en lichamelijk bezig te zijn met de aangeboden lesstof beklijft dit beter bij de leerlingen. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van het schoolplein maar ook in de klaslokalen wordt er veel gewerkt met het principe van 'bewegend leren'. Naar de hoepel rennen met het juiste antwoord van een moeilijke rekensom, is anders dan nadenken aan je eigen tafeltje! En hinkelen naar allerlei aangeleerde letters is ook weer heel anders dan letters op het digibord voorlezen!

 

 

Engels

In alle groepen wordt iedere week Engels gegeven aan de hand van onze nieuwe methode 'Groove me'.

Door middel van moderne Engelse liedjes leren de kinderen op een betekenisvolle en praktische manier bezig te zijn met de Engelse taal. Er wordt veel aandacht besteed aan het uitbreiden van de woordenschat, maar daarnaast ligt de nadruk op de spreekvaardigheid. Leerlingen gaan in gesprek met elkaar en met de leerkracht en op deze manier krijgen zij deze taal snel onder de knie.

Verkeersveiligheid

Een ander vak dat bij onze school hoog in het vaandel staat, is Verkeersveiligheid.

Wij zijn trots op dat we voor de 3e keer het 'School op Seef-label met een 'uitmuntende' beoordeling behaald hebben!

Dit label wordt afgegeven door Veilig Verkeer Nederland als een school zich duidelijk aantoonbaar actief bezig houdt met Verkeer.

Wij hebben dan ook een 'Schoolactieplan Verkeer' en vragen in onze informatiebrieven naar ouders toe ook vaak aandacht voor dit onderwerp.

Al vanaf groep 1 worden er praktijklessen buiten op het plein en in de schoolomgeving gegeven.

Daarnaast staat 'verkeer' als vak in de groepen 5-8 wekelijks op het rooster en doet groep 7 mee met het Theorie- en Praktijkexamen Verkeer.

Ook organiseren we in de herfst fietscontroles, doen we mee met de 'Schoolbrengweek' en houden we verkeersspeurtochten en wandeltochten door de wijk.

In groep 8 wordt er aandacht besteed aan de route die kinderen gaan volgen naar het vervolgonderwijs. Hierbij worden er knelpunten geïnventariseerd en besproken, zodat er een goede voorbereiding wordt getroffen voor de nieuwe schoolroute!
Rots en Water

De allerbelangrijkste voorwaarde voor kinderen om zich te kunnen ontwikkelen, is dat zij zich veilig voelen op school en goed in hun vel zitten.

De dynamiek binnen een groep moet positief zijn om 'lekker te kunnen leven en leren'.

Daarom zijn wij als team geschoold in de methode 'Rots en Water'.

In elke groep worden lessen gegeven die door middel van spel en theorie bijdragen aan een goede groepsdynamiek, respect voor elkaar en daardoor een fijne leeromgeving creëren.

Voor meer informatie zie website https://www.rotsenwater.nl


Koken/bakken

Wij beschikken in onze hal over een volledig ingerichte keuken die voorzien is van alle gemakken.

Minimaal eenmaal per maand gaat iedere groep 'de keuken in' om iets te koken of te bakken.

Dit is naast leuk ook ontzettend leerzaam en doet een beroep op de brede ontwikkeling: het begrijpend lezen van een recept, de rekenvaardigheden: hoeveelheden, gewicht, het samenwerken etc.

Te denken valt hierbij aan:

* appelflapjes in de herfst van zelf geraapte appels uit de boomgaard

* kruidnoten tijdens de Sint-periode

* pizza's maken

* groentensoep helemaal zelf maken

* zandkoekjes bakken in de vorm van de letter van je naam

* brooddeeg figuren maken en afbakken

* cupcakes bakken en versieren

* pannenkoeken bakken op de Oma en Opa-dag en de hal omtoveren tot een groot restaurant met mooi gedekte tafels 

Kunst en Cultuur (SLO)

Wij werken in de groepen aan cultuurvaardigheden als muziek, dans en drama .

Wij werken met de digitale methode '123Zing' om het vak 'muziek' vorm te geven. Deze methode biedt energieke lessen, liedjes en interactieve opdrachten waarbij leerlingen zelf muziek maken. Er wordt gewerkt met leerlijnen voor ieder leerjaar en daarnaast is er een 'bibliotheek' met allerlei leuke liedjes!

Daarnaast krijgt iedere groep elk jaar een workshop verzorgd door de organisatie 'ToBe'. Dit kan een theaterbezoek zijn, een workshop muziek maken met trommels, drama etc.

Daarnaast kopen we als school het Cultuurmenu in. Iedere klas krijgt een aantal workshops van een vakdocent: muziek, dans en drama

In de kleuterbouw streven we ernaar om ieder jaar een toneelstuk of kleutermusical op te voeren.
Natuurlijk sluit groep 8 de basisschoolperiode af met hun afscheidsmusical voor ouders en familie!

ICT

In de onderbouw (1-4) hebben de groepen beschikking over laptops en tablets die ingezet worden ter ondersteuning van de lesstof.

In groep 1/2 wordt op iPads gebruik gemaakt van de leerling-software van de methode Schatkist.

In groep 3 werken de kinderen met leerling-software van de methode Veilig Leren Lezen.

In iedere groep is er ook een digitaal schoolbord aanwezig ter ondersteuning van de leerkracht.

Vanaf groep 5 worden er tijdens de lessen tablets ingezet. Op deze tablets wordt gewerkt met het programma 'Snappet'.

'Snappet' is een adaptieve lesmethode met interactieve instructielessen en op maat gemaakte lesstof voor de leerlingen bij de verwerking van vakken als: rekenen, spelling, taal en technisch lezen.

'Snappet' leidt tot verbeterd leerresultaat, creëert tijdwinst en beter inzicht en overzicht in de klas.

In de midden- en bovenbouw wordt er gewerkt aan mediawijsheid. Bijv. het maken van een powerpointpresentatie.


                                      
  

De Verrekijker

Naast het omgaan met verschillen en duidelijk differentiëren in de klas bieden we ook een aanbod voor meerbegaafde kinderen.

Als school bieden we dus niet alleen passend onderwijs aan de kinderen die een lager tempo nodig hebben of die meer of andere uitleg nodig hebben, we bieden ook passend onderwijs aan kinderen die aan de 'bovenkant' presteren. Deze leerlingen verdienen het om uitgedaagd te worden en te presteren op hun niveau. 

We hebben een aanbod voor de kinderen in de groepen 1 t/m 4 en voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8. 

Wij hanteren criteria om te bepalen welke kinderen hiervoor in aanmerking komen. 

Criteria: en/of 

  • Het kind moet een hoge intelligentie hebben 
  • A scoren op alle vakken afgenomen met CITO 
  • Het kind moet gemotiveerd zijn 
  • Doorzettingsvermogen bezitten, wil om te leren 
  • Het kind moet creatief zijn, creërend denkvermogen hebben, in staat zijn tot ongebruikelijke oplossingsmethode en gedachtenconstructies 
  • Onderpresteerder zijn 

Aan de hand van deze criteria bepalen de leerkracht in overleg met de Intern Begeleider wie voor dit extra aanbod in aanmerking zou kunnen komen. 

Ouders van de betreffende kinderen geven toestemming voor het deelnemen aan deze groep en alle ouders zijn op de hoogte van het bestaan van de groep en van de criteria. 

De meerbegaafde kinderen in de groepen 1 t/m 4 krijgen uiteraard verrijking aangeboden in de klas en daarnaast is er 'het Verrekijkertje'.

Deze groep komt iedere woensdag samen onder begeleiding van Ellen van Veen.

De criteria voor 'het Verrekijkertje' zijn dezelfde als voor 'de Verrekijker' uitgezonderd de CITO-eisen in groep 1 en 2.

Ook de groepssamenstelling van 'het Verrekijkertje' wordt bepaald door de groepsleerkrachten en Intern Begeleider.